Liham Pastoral ni Bishop Honesto F. Ongtioco para sa Halalan 2022

LET US DISCERN TOGETHER

 

To my dear lay faithful of the Diocese of Cubao:

 

The peace of Christ!

As we all know, a critical time is upon us, with the national and local elections only a few months away. Voting is one of our responsibilities as citizens of this country. That we are choosing the highest officials of our land makes the coming electoral exercise in May a particularly serious responsibility, as our choices will affect the lives of millions of Filipinos for years to come.

As people of faith, discerning God’s will is our way of life–especially when are faced with crucial decisions like the one we face this May. We remember the words of St. Paul who urges us, “Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.” (Romans 12:2)

I, your Bishop, together with your pastors, encourage all the lay faithful to fully engage in the critical task of discernment to prepare for the May elections. I reiterate the call made by the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) in our Pastoral Letter “Seek the Common Good,” issued on January 28, 2019: “We encourage voters to be very discerning in their votes. Let the lay groups engage in discernment circles to help one another know the candidates well and choose the candidates with the common good of the whole country in mind …”

Thus, I, together with your pastors, are calling for a discernment process to be carried out in all parishes of the Diocese of Cubao. We, as your pastors, will recommend a framework for discernment as well as steps that the lay leaders of every parish can take to implement this discernment process.

As your pastors, it is our duty to provide guidance to all of our lay faithful. It is our duty to urge the lay faithful to participate in this electoral process with mind, heart and soul open to the promptings of the Holy Spirit–and if the Spirit so moves you, to be partisan: to actively support and promote the candidates whom you have prayerfully discerned as best able to bring Gospel values to government.

We have had a grace-filled season of synodal consultations initiated by Pope Francis. What wonderful fruit it has yielded for our parish communities! Let us keep the flame of synodality alive, because it is precisely in this spirit that our electoral discernment process should take place. Voting is not simply a personal or private activity, because our vote affects the lives of others. The vote of one person affects all. Voting is thus a very social activity: we are all in this together! We are companions on the journey. Therefore, let us discern together. We, your pastors, will also undertake a discernment process. Let us together pray for the coming elections and discern together as communities of faith, invoking the Holy Spirit to lead and guide us.

Pope Francis said, “Sometimes we hear: a good Catholic is not interested in politics. This is not true: good Catholics immerse themselves in politics by offering the best of themselves so that the leader can govern.” (Morning Meditation in the Chapel of the Domus Sanctae Marthae, September 16, 2013) Let us offer the best of ourselves in this journey of discernment. By God’s mercy, may true leaders govern our land.

 

God bless you all.

 

Most Reverend Honesto F. Ongtioco, D.D.
Bishop of the Diocese of Cubao

 


 

SAMA-SAMA TAYONG MAGNILAY AT MANGILATIS

 

Minamahal kong mga mananampalataya sa Diyosesis ng Cubao,

 

Ang kapayapaan ni Kristo!

Gaya ng alam na ng lahat, papalapit na ang isang napakahalagang kaganapan para sa ating bayan: ang halalan sa Mayo. Ang pagboto ay isang pananagutan natin bilang mga mamamayan. Dahil pipiliin natin ang pinakamatataas na opisyal ng ating pamahalaan, higit na mabigat na pananagutan ang ating pagboto sa darating na halalan sa Mayo. Ito’y makakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino sa darating na mga taon.

Bilang isang sambayanang nananampalataya, bahagi na ng ating buhay ang pagninilay at pagkilatis upang matuklasan ang kalooban ng Diyos—lalong-lalo na kapag gumagawa tayo ng mga mahahalagang pasya. Isinasaalang-alang natin ang mga salita ni San Pablo: “Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos.” (Roma 12:2)

Ninanais ko bilang inyong Obispo, at ng inyong kaparian, na anyayahan kayong mga laykong mananampalataya na makilahok at makiisa sa napakahalagang tungkulin ng pagninilay at pagkilatis. Kaya nga inuulit ko ang panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) sa aming sulat na pinamagatang “Seek the Common Good” noong Enero 28, 2019: “We encourage voters to be very discerning in their votes. Let the lay groups engage in discernment circles to help one another know the candidates well and choose the candidates with the common good of the whole country in mind …”

Kaya, bilang paghahanda sa pagboto sa darating na Mayo, nagpapatawag kami ng isang “discernment process” o isang proseso ng pagninilay at pagkilatis—isang prosesong isasagawa sa lahat ng parokya ng Diyosesis ng Cubao. Magmumungkahi kami ng isang balangkas para sa pagninilay at pagkilatis, at mga hakbang na maaaring gawin ng mga laykong namumuno sa kanilang parokya upang ipatupad ang discernment process na ito.

Tungkulin ko, at ng inyong kaparian, na gabayan ang lahat ng laykong manampalataya. Tungkulin naming himukin kayong makilahok sa halalang ito nang bukas ang isip, puso at diwa sa mga udyok ng Espiritu Santo—at kung inuudyok kayo ng Espiritu Santo, buong siglang suportahan ang mga kandidatong ayon sa inyong pagkilatis ay pinakahigit na makapagsasabuhay ng mga turo ng Ebanghelyo at gawing bahagi ito ng pamumuno sa pamahalaan.

Punung-puno ng grasya ang ating mga synodal consultations noong nakaraang mga buwan—isang prosesong sinimulan ni Pope Francis. Napaganda ng mga naging bunga ng sama-samang paglalakbay na ito para sa ating mga parokya! Panatilihin nating nag-aalab ang apoy ng sama-samang paglalakbay na ito, dahil ito ang diwa na dapat manaig sa pagsasagawa natin ng pagninilay at pagkilatis para sa darating na halalan. Ang pagboto ay hindi lamang isang personal o pribadong gawain, dahil ang ating pagboto ay may epekto sa buhay nating lahat. Ang boto ng isang tao ay may epekto sa lahat. Samakatuwid, ang pagboto ay isang gawaing panlipunan: sama-sama tayo dito! Sama-samang naglalakbay. Kaya, sama-sama rin tayong magnilay at mangilatis. Kami rin, ang inyong mga kaparian, ay magkakaroon din ng sariling discernment process. Sama-sama nating ipagdasal ang ating halalan at sama-sama tayong magnilay at mangilatis bilang mga komunidad na nananampalataya, at hilingin nating gabayan tayo ng Espiritu Santo.

Sinabi ni Pope Francis: “Minsan naririnig natin: ang isang mabuting Katoliko ay hindi interesado sa pulitika. Hindi ito totoo: ang mga mabubuting Katoliko ay nakikisangkot sa pulitika sa pamamagitan ng pag-aalay ng pinakamahusay nilang makakaya upang makapamuno ang mga pinuno ng pamahalaan.” (Mula sa Morning Meditation in the Chapel of the Domus Sanctae Marthae, Setyembre 16, 2013) Ialay natin ang pinakamahusay nating makakaya para sa paglalakbay natin sa discernment process na ito. Sa awa ng Diyos, magkakaroon ang ating bayan ng mga tunay na pinuno.

Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.

Most Reverend Honesto F. Ongtioco, D.D.
Obispo ng Diyosesis ng Cubao

Previous CBCP Recommended Guidelines for Livestreaming the Liturgy

Roman Catholic Diocese of Cubao

    Obispado de Cubao Bldg

       41 Lantana St., Cubao, Quezon City, Philippines 1111

Phone:
(08) 723 5113
Email:
info@dioceseofcubao.ph