VOCATION PRAYER (ENGLISH & FILIPINO)

PRAYER FOR VOCATION

Lord Jesus, Good Shepherd you chose your apostles and sent them to preach
the Good News of salvation to the ends of the earth.

Give to your Church more servant-leaders
who will faithfully serve as priests
and consecrated men and women
that your flock may be built in faith, hope and love.

Make the seed of vocation grow
in the hearts of our young people
as they discern your plan for them.
Give them courage to embrace your will.
Give them the grace of perseverance and wisdom in the face of hardships and sacrifices.

Reveal to their parents
the beauty of offering as gift,
their sons and daughters for the service of the Church. Grant bountiful blessings to their family for their generosity.

Make the Christian community our partners; and bestow on them a deep love and dedication for vocation animation and support.
All these we ask in your name. Amen.

Mary, Model and Mother of Vocations, pray for us.

PANALANGIN PARA SA BOKASYON

Panginoong Hesus, ang Mabuting Pastol,
ang iyong mga alagad ay pinili mo at isinugo
upang magpahayag ng Mabuting Balita ng kaligtasan hanggang sa dulo ng sanlibutan.

Pagkalooban mo ang iyong Simbahan
ng marami pang punong-lingkod
na mga pari, relihiyoso, at relihiyosa
na maglilingkod upang ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay maging ganap sa iyong kawan.

Lumago nawa ang binhi ng bokasyon sa puso ng iyong bayang nagsisikap tuklasin ang iyong kalooban para sa kanila. Ipagkaloob mo ang katapangang yakapin ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo ang biyaya ng pagtitiyaga at karunungan

sa harap ng hirap at sakripisyo. Ipaunawa sa kanilang magulang

ang kagandahan sa pag-aalay ng kanilang mga anak bilang handog na maglilingkod sa iyong simbahan. Pagpalain mo ng lubusan ang kanilang pamilya
sa kanilang pagiging bukas-palad.

Gawin mong katuwang ang pamayanang Kristiyano
upang sa kanilang pagtatalaga ng sarili at wagas na pagmamahal, sila ay makapagbigay buhay at tulong para sa bokasyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Amen.
Maria, huwaran at Ina ng Bokasyon, ipanalangin mo kami.

Previous POPE FRANCIS PRAYERS TO BE PRAYED AFTER THE ROSARY

Leave Your Comment

Roman Catholic Diocese of Cubao

    Obispado de Cubao Bldg

       41 Lantana St., Cubao, Quezon City, Philippines 1111

Phone:
(08) 723 5113
Email:
info@dioceseofcubao.ph